Page 8 - BEV BAVEBKE KVABBE
P. 8

 8
18 Aar senere er det lykkedes 3 Forskere at decifrere en Kasse med Papirer, der blev fundet gravet ned et sted på Jagtvej. Det er takket være disse 3 for­ skeres ihærdige Indsats, at Vi har faaet kendskab til Kvabbe, omend meget stadig er indhyl­ let i mystik.
Opbygning
At samle et saa opskurt Ma­ terial som Kvabbes Bog er et vanskeligt men ærefold Hverv. Forskningen er stadig uenige om Kronologien og Typolo­ gien i det bevarede Materiale af Tekster og Illustrationer, og denne Bogs Opbygning vil derfor uden Tvivl kunne gøres til Genstand for Kritik. Vi vil ikke her indgaa i polymik om­
kring kvabbologisk­kronolo­ giske detaljer. Opbygningen er udelukkende sket af Praktiske Aarsager og for at give læg­ manden det bedste Overblik.
Herværende Udgivelse er sat op i 4 hoveddele. Første Del samler de saakaldte Kvabbo­ gryfiske Tekster, der menes at være de ældste i Kvabbe­ Kronologien. Anden Del om­ handler de nyere saakaldte Illuminations­Skrifter. Tredie Del indeholder Skrifter om­ kring KryptoKvabbologi. Den sidste Del indeholder bland­ ede Tekster, som af forskellige Aarsager har været vanskelige at kategorisere.

   6   7   8   9   10