1440 er et mystisk og ambitiøst lyd-projekt, som forskerne på Kvabbologisk Audio Research Center har lagt online til glæde for offentligheden, og med håb om at amatør-kvabbologer rundt omkring vil tage udfordringen op, med at løse de mange mysterier, der stadig omgærder projektet.

Det består af 1440 ét-minuts lydfiler genereret fra 1440 spektrogrammer i form af 50 cm lange tapestrimler fundet i det Skjulte Kvabberum under Stengade i København. Altså ialt 24 timers lyd!

Projektets hjemmeside er

1440.info

Herunder følger en grundig beskrivelse af hele forløbet, fra fundet af det Skjulte Kvabberum til design og funktionalitet på 1440-hjemmesiden.
Opdagelsen

I februar 2011 opdagede en gruppe kvabbologer et underjordisk rum under det nuværende Stengade 38. Rummet var 6,5 X 3,75 meter og kun 2 meter i højden. I rummet fandt man nogle få genstande, hvis beskaffenhed kvabbologerne stadig ikke har villet offentliggøre. Vi ved dog, at 2 af dem var fejekoste, og at der på væggene var opsat 1440 strimler med malertape. Kvabbologerne fremkom kort efter fundet med en erklæring, at rummet efter alt at dømme har været benyttet af Kvabbekulten til deres ritualer. De to fejekoste og kendsgerningen, at lige over rummet engang lå et lille hus, der fungerede som tilholdsted for Kvabbe-orkesteret tilbage i 1980'erne, understøtter kvabbologernes erklæring. Rummet er derfor idag kendt som det Skjulte Kvabberum eller blot Kvabberummet.
Desværre blev rummet totalt ødelagt under skybruddet over København i juli 2011. Heldigvis var alle genstande på dette tidspunkt flyttet til Kvabbologisk Arkiv (Kvabbovariet), inklusive de 1440 strimler malertape, der møjsommeligt var taget ned fra væggene.


De 1440 strimler malertape

I 2013 begyndte kvabbologerne Herbert Von Hörenschade, J.M.C.V Tour de Quab, og Jaques Le Cable at undersøge de 1440 strimler malertape fra Det Skjulte Kvabberum. I rummet var disse opsat i 36 søjler med 40 strimler i hver søjle. På de korte sider i rummet var der 6 søjler, og på de lange vægge var der 12 søjler. Alle strimler var 4,76 cm i bredden og præcis 50 cm lange. Strimlerne havde tilsyneladende siddet på væggene et stykke tid, da de var ret skrøbelige. Ved nedtagningen var strimlerne ret nussede, idet en del smuds blev siddende på strimlernes klæbende side.

tapestrimmel


Fra tapestrimmel til lyd

Den omhyggelighed, strimlerne var opsat i rummet med, tydede på, at strimlerne kunne have haft en rituel funktion. Kvabbologerne opdagede, at på enkelte strimler dannede smudset billeder og tekst. Dette tydede på, at der ikke var tale om ordinært smuds. Gennembruddet kom dog først, da Jaques Le Cable fik den idé, at strimlerne kunne opfattes som spektrogrammer, hvor smudset på den klæbende side angav et forløb af frekvenser. Det giver mening, da vi ved Kvabbe-kulten syslede med sonisk alkymi.
Man foretog en hurtig indscanning af en strimmel. Herefter kunne scanningen hentes ind i et computerprogram, der omsætter billeder til lyd. Herbert Von Hörenschade bemærkede, at der i et døgn er 1440 minutter, og havde den teori, at hver tapestrimmel repræsenterede eet minut. Tapestrimlen blev derfor omdannet til en lydfil på præcis eet minuts varighed. Resultatet var forbløffende! Kvabbologerne var ikke i tvivl om, at spektrogram-teorien var korrekt.
Efterfølgende studier i et stereomikroskop, afslørede at tapestrimmel-spektrogrammerne var langt mere avancerede end først anslået. Man opdagede at den nuprede malertape-struktur blev benyttet til lydfilens stereo-information. Lidt på samme måde som vinylens rille, har venstre kanal i rillens ene side og højre kanal i den anden. Desuden afslørede et studie under elektronmikroskop, at der i pigmenteringens prismatiske egenskaber lå gemt frekvens-faseforskydninger.
Kvabbologerne indså at man ikke med selv med den mest avancerede teknik, de havde til rådighed kunne oversætte alle dise informationer til lyd. Man måtte derfor igang med at udvikle en ny scannings-teknik og nye computerprogrammer. Det lykkedes at få tildelt et større beløb fra Kvabbologisk Institut til dette arbejde, som varede frem til efteråret 2015. Herefter kunne den langsommelige process med at omsætte de 1440 tapestrimler til højkvalitets-lydfiler endelig gå igang.


1440 hjemmesiden

Efterhånden som flere minut-lydfiler blev færdige, stod det klart at lydfilernes karakter var meget varieret. J.M.C.V Tour de Quab begyndte derfor for overskuelighedens skyld at tildele de forskellige minutter forskellige betegnelser og lægge dem op i en database. Systemet, kendt som Tours Typologi, viste sig meget praktisk. Det skal dog pointeres, at typologien er skabt af kvabbologerne som et praktisk redskab, men ikke nødvendigvis er udtryk for kvabbekultens oprindelige intentioner med værket. Ud fra Tours database udsprang ideen om med en hjemmeside at gøre dette enestående lydmateriale offentligt tilgængeligt. Ved at offentliggøre materialet kan de 1440 tapestrimler være med til at udbrede kendskabet til Kvabbe og kvabbekulten til en bredere del af befolkningen, og desuden håber kvabbologerne, at de mange amatør-kvabbologer derude kan hjælpe til med at løse de mange spørgsmål, som dette værk stiller.
Igen var Kvabbologisk Institut positivt indstillet for projektet, ligesom Statens Kunstfond bidrog med en mindre sum. På grund af projektets ressourcekrævende karakter har vi set os nødsaget til at tage en lille betaling for de downloadede minutter. Overskudet fra hjemmesiden går i første omgang til at dække udgifterne i forbindelse med digitaliseringen af de 1440 tapestrimler. Efterfølgende vil overskudet udelukkende gå til Kvabbologisk Instituts arbejde med at udbrede kendskabet til Kvabbe og Kvabbekulten.


Teorier om 1440-værket

1440-hjemmesiden er først og fremmest en forsknings-hjemmeside, hvor man ved hjælp af den avancerede søgefunktion kan udforske det 24 timer lange musik-værk. Det er kvabbologernes teori, at opsætningen i 36 søjler med 40 tapestrimler/minutter i hver søjle ikke er tilfældig. Een teori går ud på, at de har indgået i sonisk alkymistiske ritualer, og at der derfor ligger hemmelig viden skjult i materialet. Ifølge disse teorier, gælder det om at opsætte de enkelte tapestrimler/minutter i bestemte forløb, hvorved der opstår en sonisk kode. Det er i hvert fald sikkert, at der ved at sammensætte forløb af minutter kan skabes meget smukke musikværker.
Andre kvabbologer er stadig skeptiske til fastlæggelsen af spektrogrammernes længde til eet minut, og hævder at der i materialet er flere tegn på, at tidsperpektivet er forkert eller i hvert fald forenklet.
Det har også vist sig, at der i materialet er tapestrimler, hvor det frekvensbærende smuds danner bogstaver og billeder. Der er derfor en gren af forskere, der mener, at det er for enkelt, bare at se tapestrimlerne som spektrogrammer. De mener, det er en form for audio-visuel kode, vi stadig ikke har tydet. 


1440-hjemmesidens funktionalitet

Hjemmesidens søgefunktion er en 2-delt process. Først angiver man hvilke minutter, man vil kigge på. I de enkle indstillinger, kan man vælge alle, eller en bestemt væg. I de avancerede indstillinger kan man vælge bestemte søjler, bestemte rækker, eller helt ned til specifikke minutter. Når man har valgt et område, vælger man den type, man er interesseret i. Bortset fra "alle", er disse typer udarbejdet af kvabbologerne, men kan fungere som en praktisk måde at sortere i det vældige materiale. 
Når man har valgt både et område og en type, dukker knappen "Vis minutter" op på skærmen. Ved tryk på denne knap kommer en liste med de minutter, der opfylder søgekriterierne.
Hvert minut er repræsenteret som en lille bar. Denne bar indeholder en lukke-knap til at fjerne vinduet, en check-box til at vælge minuttet, minuttets navn, en lytte-knap, hvor man kan høre de første 10 sek., og en øje-knap, hvor man kan se hvordan tapestrimlen ser ud.
Man kan trække minutterne rundt, og på denne måde ændre rækkefølgen. Vær opmærksom på at det kun er minutter hvor check-boxen er slået til, der er valgt!
Man kan foretage nye søgninger. De minutter, man har valgt vil blive stående, og på denne måde kan man opbygge forløb af minutter af forskellige typer mv.
Hver opmærksom på, at man altid, efter at have ændret i området, også skal vælge en type før knappen "Vis minutter" dukker op!
Knappen "Køb minutter" vises kun, når et eller flere minutter er valgt. 
Ved tryk på denne knap føres man over hjemmesidens butik. En række minutter opfattes som et forløb eller en spilleliste. Herfra kan man gå til kassen. Kort efter man har betalt det beskedne beløb, modtager man en mail. I denne mail er der et link til en zip-fil, som man downloader.
I denne zip-fil finder man de købte minutter som mp3-filer, de tilsvarende spektrogrammer (i særlige luksus fire-eye udgaver og en pdf med oversigt over alle minutters placering i det Skjulte Kvabberum. Når mp3-filerne bliver lagt ind i en mp3-spiller (som feks. iTunes) optæder kunstneren som "1440" og minutterne ligger i et album i den rækkefølge, man lavede på hjemmesiden.


Om forløb og spille-lister

Ved hjælp af hjemmesidens søgefunktion, beskrevet ovenfor, kan det store 1440-værk altså nu angribes fra alle mulige vinkler. Det er forskernes forhåbning at denne tilgang vil medvirke til en øget forståelse af dette store mystiske værk. Det er bl.a. på grund af denne metode, at kvabbologerne er blevet klar over at minutterne skal aflyttes i forløb. Godt nok virker det som om de enkelte minutter er små afsluttede kompositioner, men det er når de sættes sammen i rækkefølger, at værkets virkelige væsen åbner sig for os.
Alle kvabbologer opfordres derfor til at være omhyggelige i deres sammensætning af forløb af minutter (også kaldet spillelister)! Af samme grund har man på hjemmesiden oprettet en speciel side tilegnet forløb, eller spillelister, som kvabbologerne finder særlig interessante. Disse spillelister kan også købes og downloades!
På denne spilleliste-side er der også en funktion, hvor de dovne hurtigt kan generere en liste bestående af tilfældige minutter. Nogle gange kan man dog også finde guld på denne måde!
Siden med spillelister opdateres efterhånden som kvabbologerne opdager nye interessante forløb.

kvabbologer

www.1440.info